Stanowiska OSSP

Rok 2016

 

1. Stanowisko wobec projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2.Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

3. Stanowisko wobec założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

4. Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

6. Stanowisko Pracodawców Reczypospolitej Polskiej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

7. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

8. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrootnej.

9. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (IOWISZ)

10. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

11. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansownaych ze środków publicznych (pakiet onkologiczny). Więcej  

12. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Więcej

13. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.Więcej

14. Stanowisko wysłane do Ministerstwa Zdrowia wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

15.Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych

16. Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczeo pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

Rok 2015

1.Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno – epidemiologicznych.

2. Stanowisko wobec wieloletniego programu Senior WIGOR na lata 2015-2020.

3. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

4. Stanowisko wobec projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

5. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajó ekspozycji medycznej.

6.Stanowisko wobec proejktu rozorporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzalenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

7.Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

8.Stanowisko wobec projektu rozporządzenia zmieniającago rozporzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzialenia świadczeń opieki zdrowotnej.

9.Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

 

Rok 2014

1. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz jego uzupełnienia
2. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
3. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki długoterminowej
4. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych leczenia szpitalnego

5. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.