katalog2017Stanowiska OSSP

Rok 2017

 

1. Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Rok 2016

 

1. Stanowisko wobec projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2.Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

3. Stanowisko wobec założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

4. Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

6. Stanowisko Pracodawców Reczypospolitej Polskiej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

7. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

8. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrootnej.

9. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (IOWISZ)

10. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

11. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansownaych ze środków publicznych (pakiet onkologiczny). Więcej  

12. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Więcej

13. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.Więcej

14. Stanowisko wysłane do Ministerstwa Zdrowia wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

15.Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych

16. Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczeo pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px